1 Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.hydmar.com.pl (zwany dalej: Sklep internetowy Hydmar) , jest prowadzony przez Mariusza Wróblewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. „HYDMAR” Mariusz Wróblewski, z siedzibą w Kolnie, przy ul. Kolejowej 3, 18-500 Kolno,  NIP: 2910126006, REGON: 200203719. (zwany dalej „Hydmar”).

 2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

          1) adres pocztowy: ul. Kolejowa 3, 18-500 Kolno
          2) numer telefonu i/lub faksu: tel.: 22 228 81 50

          3) kontakt drogą elektroniczną:  KONTAKT EMAIL

 1. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Hydmar niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 2. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego Hydmar towarów są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone. W przypadku prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, ceny na stronach Sklepu internetowego Hydmar wyrażane będą w okresie przejściowym w złotych polskich i w euro, a po jego ustaniu – w euro. W przypadku powstania wątpliwości czy cena towaru jest wyrażona w złotych polskich czy w Euro, do czasu prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, przy braku wyraźnego zaznaczenia że cena wyrażona jest w Euro, należy rozumieć, iż cena jest wyrażona w złotych polskich.

 3. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Hydmar, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

 4. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

 5. Ceny podane przy każdym towarze nie obejmują kosztów transportu. Ceny transportu doliczane są do Ceny sprzedaży towaru w oparciu o cennik kosztów transportu podany na stronie internetowej Sprzedawcy.

 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego Hydmar, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

 7. Sprzedający oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego Hydmar towary posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

 8. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego Hydmar pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę, informując Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, za zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedającego z powodu niedostępności towaru, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy (zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu), zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 9. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie Sklepu.

 10. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Hydmar konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z zaakceptowaniem postanowień przedmiotowego Regulaminu.

 11. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie także do transakcji dokonywanych za pośrednictwem portalu internetowego Ceneo.pl.

 12. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu internetowego Hydmar mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez spółkę prowadzącą Sklep internetowy roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

2 Transakcja

 1. Zamówienia w sklepie internetowym Hydmar można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach sklepu.

 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

 3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

 4. Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku ( w formie e-maila lub w formie papierowej doręczonej łącznie z zamówionym towarem) w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

 5. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

 6. Sprzedawca przekazuje potwierdzenie (o którym mowa w § 2 ust. 4 i 5 Regulaminu) Kupującemu będącemu konsumentem:

          −  w przypadku umowy zawartej na odległość – utrwalone na trwałym nośniku.

 1. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.

3 Płatność

 1. W sklepie Hydmar istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

          a) przelew na rachunek bankowy

          b) płatność za pobraniem

          c) płatność gotówką

          d) płatność ratalna

 1. Przelew na rachunek bankowy:

  a) przelew na bezpośredni rachunek Sprzedawcy z pominięciem systemu pośrednictwa finansowego typu PayU – rachunek o nr 48 1020 1332 0000 1402 0671 3863 PKO BP

  b) przelew za pomocą systemu PayU (za pomocą kart płatniczych), przelewu tradycyjnego lub przelewu internetowego. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta Hydmar w serwisie PayU.

 2. Płatność za pobraniem – wybierając tę metodę Kupujący obciążany jest dodatkowym ryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 10 zł, doliczanym do przesyłki każdego produktu.

 3. Płatność gotówką – dotyczy zamówień „odbiór własny”. Kupujący może zapłacić za zamówione towary w kasie F.H.U „HYDMAR” Mariusz Wróblewski w momencie ich odbioru.

 4. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Hydmar w serwisie PayU (w przypadku płatności przelewem na konto), moment uznania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy ( w przypadku płatności bezpośredniej z pominięciem systemu PayU) bądź moment przekazania gotówki w sklepie Hydmar upoważnionej osobie – pracownikowi Hydmar w przypadku realizacji zamówienia „odbiór własny”.

 5. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. W przypadku płatności za pobraniem do ceny końcowej doliczana jest kwota 10 zł, o której mowa w ustępie trzecim niniejszego paragrafu.

4 Dostawa

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu.

 2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych Hydmar i wynosi 72 godziny. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego Hydmar. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 72 godziny następujących po sobie dni roboczych.

 3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Kupującym.

 4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer podany w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową „Moje konto” będącą integralną częścią sklepu internetowego Hydmar, oraz poprzez link znajdujący się w e-mailu potwierdzającym zamówienie.

 5. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy Hydmar. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.

 6. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

 7. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić tylko reklamowany przedmiot i sporządzić protokół rzeczowy opisujący liczbę uszkodzonych rzeczy i liczę towarów prawidłowych pozostawionych do dyspozycji Kupującego. Taki protokół powinien zostać podpisany własnoręcznie przez Kupującego i wysłany do Sprzedawcy razem z reklamowanym towarem. Koszt transportu ponosi Kupujący. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu internetowego Hydmar i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymienianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego. Reklamacja towaru może zostać zgłoszona za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.

 8. W przypadku stwierdzenia bezzasadności reklamacji Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru na swój koszt w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o sposobie i wyniku rozpoznania reklamacji. Po upływie wskazanego terminu będzie naliczana przez Sprzedawcę opłata za składowanie i przechowanie zwróconego towaru w kwocie 10 zł za każdy dzień przechowania. Do momentu odebrania przez Kupującego towaru zostanie wystawiona przeze Sprzedawcę nota obciążeniowa opiewająca na kwotę stanowiącą iloczyn dni zwłoki w odebraniu towaru i kwoty 10 zł za każdy dzień zwłoki.

 9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 6 niniejszego regulaminu pt. „Reklamacje i zwroty”.

 10. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.

 11. Za moment wydania zakupionych rzeczy poczytuje się powierzenie przez Sprzedawcę rzeczy przewoźnikowi trudniącemu się przewozem tego rodzaju.

 12. Z chwilą wydania zamówionego towaru przewoźnikowi ( kurierowi lub innemu dostawcy trudniącemu się transportem ) na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia towaru, które powstały w czasie transportu towarów oraz nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe zagubienie czy kradzież towaru.

 13. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór własnoręcznie nakreślonym podpisem w formie pełnej, czytelnej.

5 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Kupujący będący konsumentem ( art.221 kc), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: ul. Kolejowa 3, 18-500 Kolno; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres poczty elektronicznej. Oświadczenie złożone drogę elektroniczną nie wymaga elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 kc stosuje się wprost.

 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz informacją dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) lub w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

 4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 – w formie e-maila lub w formie papierowej ).

 5. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki.

 6. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Sprzedawca. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

 7. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.

 8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

 9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

 10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.

 12. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Hydmar wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.

 13. Sprzedawca oświadcza, że świadczone przez niego towary i usługi nie zostały ujęte w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

 14. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

 15. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie dotyczy Kupujących, będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 kc. Osoba dokonująca zakupu towaru i prosząca o wystawienie faktury VAT poczytywana będzie za przedsiębiorcę.

6 Reklamacje i zwroty

 1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne w rozumieniu art. 5561 kc i 5563 kc, Kupujący może:

  1) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 KC) – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.
 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres poczty elektronicznej. oraz porozumieć się telefonicznie ze Sklepem w tej sprawie. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

 2. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Hydmar nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem – w odniesieniu do zakupów dokonywanych przez konsumentów w rozumieniu art. 221 kc.

 3. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta.

 4. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

 5. Reklamacja towaru może zostać zgłoszona za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.

 6. Hydmar odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu (o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1Regulaminu), zgodnie z art. 568 § 1–5 KC, w odniesieniu do Kupującego, będącego konsumentem.

 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego ( tj. do chwili wydania przez Sprzedawcę zakupionych przedmiotów przewoźnikowi). Za wady towarów powstałe w czasie transportu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Ewentualne roszczenia dotyczące wadliwości towarów powstałych w czasie transportu Kupujący powinien kierować do przewoźnika.

 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący, będący konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 9. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 10. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 11. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami, w rozumieniu art. 431 kc. Kupujący, będący przedsiębiorcą, jest uprawniony wyłącznie do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji bezpośrednio od Producenta, na podstawie załączonej do produktu karty gwarancyjnej.

 12. Sprzedawca nie udziela dodatkowej gwarancji na sprzedawane przez niego przedmioty. Ewentualne roszczenia z tytułu gwarancji Kupujący powinien kierować bezpośrednio do Producenta. Zakres uprawnień przysługujących Kupującemu z tytułu gwarancji jest indywidualnie określony w karcie gwarancyjnej dołączanej przez Sprzedawcę do zakupionego przez Kupującego towaru.

 13. Kupujący, będący konsumentem, powinien wyraźnie wskazać podstawę do zgłoszonej przez niego reklamacji – tj. wskazać czy dochodzi roszczeń na podstawie rękojmi czy gwarancji. W przypadku nieudzielenia wyjaśnienia domniemywa się, że Kupujący dochodzi roszczeń z tytułu gwarancji, a tym samym powinien kierować on swoje roszczenie bezpośrednio do Producenta, zgodnie z procedurą określoną w karcie gwarancyjnej.

 

7 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie” – RODO) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

 2. Dane osobowe obejmują dane, o których mowa w art. 4 pkt. 1 RODO, w szczególności – imię i nazwisko, nr PESEL, nr NIP ( w przypadku chęci otrzymania faktury imiennej lub firmowej), adres zamieszkania, adres siedziby firmy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail), niezbędnych do zrealizowania zamówienia. 3 . Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości SMS i MMS. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera. 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej. 5. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu. 6. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 7. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Żądanie sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzaniach danych osobowych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać zgłoszone Sprzedawcy w formie pisemnej lub drogą elektroniczną ( w formie e-maila) bez konieczności legitymowania się podpisem elektronicznym kwalifikowanym.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 5 lat od likwidacji konta w Sklepie i nie dłużej niż 5 lat od dnia dokonania zakupu przez Klienta, w związku z koniecznością ewidencjowania przez Sprzedawcę transakcji i koniecznością przechowywania dowodów zakupów przez okres 5 lat. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 5 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody. 10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed dniem utworzenia tego urzędu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

8 Postanowienia końcowe

 1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego Hydmar, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

 2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego Hydmar towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Hydmar jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Hydmar danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) i wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych klienta, zgodnie z warunkami określonymi w § 7 regulaminu.

 4. Hydmar informuje, że dane osobowe Kupującego, który dokonał płatności za nabywane towary, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

 5. Hydmar informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu: skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres, a także pozyskania od Kupującego opinii na temat jakości obsługi w sklepie internetowym Hydmar. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Hydmar dane osobowe, do ich zmiany lub do całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach, zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.

 6. Hydmar jest uczestnikiem organizowanego przez Frupę Allegro Sp.z o.o. serwisu Ceneo.pl programu „Zaufane opinie”. Z tego względu Kupujący wyraża zgodę na przekazanie przez Hydmar jego adresu e-mail oraz numeru zamówienia spółce Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Hydmar oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. danych osobowych Kupującego dla potrzeb wypełnienia ankiety dotyczącej opinii na temat transakcji zrealizowanej w sklepie internetowym Hydmar, zgodnie z przepisami ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).    
 1. Hydmar informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Hydmar dane osobowe, ma prawo żądania ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu, zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy KC ( kodeks cywilny) oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

 3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego Hydmar zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

 4. Sklep internetowy Hydmar nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.

 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych danych.

 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://hydmar.com.pl/pl/content/3-regulamin-sklepu oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby prowadzącego działalność gospodarczą – ul. Kolejowa 3, 18-500 Kolno. Niniejszy regulamin ma zastosowanie także do transakcji dokonywanych za pośrednictwem portalu internetowego Ceneo.pl

 7. Ewentualne spory sądowe związane wynikające z umów sprzedaży będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego. W przypadku sporu z Konsumentem, Konsument ma prawo wytoczenia powództwa przed Sąd właściwy dla jego miejsca zamieszkania.

 8. Załączniki:
  a) nr 1 – FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU
  b) nr 2 – FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY/ZWROTU Z POUCZENIEM O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY